Výběrové řízení

Ředitelka Městského centra sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory vyhlašuje dne 7.10.2019

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

na obsazení pracovního místa vedoucí/vedoucího domova pro seniory Domažlice

1, předpoklady a požadavky uchazeče:

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu – zdravotnické nebo sociální zaměření
 • praxe v péči o seniory a osoby se zdravotním postižením nejméně 5 let
 • organizační a řídící schopnosti
 • flexibilita, samostatnost, spolehlivost, zodpovědnost a loajalita k zaměstnavateli
 • dobrá uživatelská znalost práce na PC
 • občanská a morální bezúhonnost
 • dobrý zdravotní stav

2, uchazeč podá písemnou přihlášku, která musí obsahovat:

 • jméno, příjmení uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost a místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
 • telefonický a elektronický kontakt
 • datum a podpis uchazeče

3, k přihlášce je nutno přiložit:

 • strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech
 • písemně zpracovanou vizi rozvoje domova pro seniory z pohledu ošetřovatelství a dodržování kvality sociálních služeb
 • výpis evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 • ověřená kopie o dosaženém nejvyšším vzdělání 2x
 • lékařské potvrzení o způsobilosti k vykonávání příslušného pracovního místa ne starší 2 měsíců
 • písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění

Odměňování dle nařízení vlády 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění, platová třída 11, pracovní poměr na dobu neurčitou založený pracovní smlouvou

Předpokládaný nástup: dle dohody

Bližší informace: ředitelka Bc. Hana Hrušková DiS, tel. 379 725 853

Přihlášky s požadovanými doklady zašlou uchazeči nejpozději do 31.10.2019 v uzavřené obálce označené „NEOTVÍRAT – VŘ – VEDOUCÍ DOMOVA“ na adresu:

MCSRS – domov pro seniory, ředitelna, Baldovská 638, 34401 Domažlice

Vyhlašovatel si vyhlašuje právo vyhlášené výběrové řízení kdykoli zrušit, či nevybrat žádného z přihlášených uchazeček/uchazečů.

Bc. Hana Hrušková DiS.

ředitelka MCSRS – domov pro seniory Domažlice