Povinně zveřejňované informace

Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb, Baldovská 638, Domažlice., (dále jen „MCSRS“) jako Správce osobních údajů zpracovává osobní údaje v souladu s platnou legislativou. MCSRS zpracovává osobní údaje a další informace týkající se občanů a dalších subjektů údajů MCSRS v rámci poskytování sociálních služeb. Většina osobních údajů občanů je tedy zpracovávána na základě povinností, uložených MCSRS zvláštními zákony. Na taková zpracování osobních údajů o subjektech údajů se nevztahuje povinnost získat souhlas těchto osob. Pokud jsou některé osobní údaje zpracovávány mimo zákonnou povinnost, pak taková zpracování podléhají souhlasu občanů. Tato zpracování však MCSRS provádí jen výjimečně.

Respektujeme práva občanů, která jsou jim zaručena zákony, např. právo vědět a být informován zejména o tom, za jakým účelem se osobní údaje zpracovávají, případně období, po které budou uchovávány. Zásady ochrany osobních údajů se uplatňují na všechny informace, týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. MCSRS zákonně zpracovává osobní údaje, protože je toto zpracování nezbytné pro výkon úkolů vykonávaných ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, nebo z důvodu oprávněných zájmů správce nebo třetí strany. MCSRS zpracovává osobní údaje občanů podle účelů zpracování v souladu s platnou legislativou pro ochranu osobních údajů (např. Nařízením EU 2016/679 – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR). Přesto má každý dotčený občan právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se týkají jeho konkrétní situace. MCSRS pak občanovi prokáže závažnost a oprávněnost zájmů MCSRS, které nezasahují do zájmů nebo základních práv a svobod občana.

Na MCSRS je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID DS tv7wwm, prostřednictvím pošty s úředně ověřeným podpisem na adrese Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory, Baldovská 638, 34401 Domažlice, nebo osobně s platným průkazem totožnosti na adrese tamtéž. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na organizaci obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na obec obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Kontakty:

ředitelka:  reditelka@soc-sluzbymestadomazlice.cz

datová schránka:  tv7wwm