Budova Domova se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem

Poslání a cíle poskytované sociální služby

Posláním pobytové služby – Domov se zvláštním režimem, příspěvkové organizace, řízené městem Domažlice, je poskytování sociální služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislosti na návykových látkách, a osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, a které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění. Dále těch, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Život v zařízení se zvláštním režimem při poskytování sociálních služeb je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob. Prostřednictvím individuální podpory či pomoci domov usiluje o zajištění důstojných životních podmínek a podporu běžného způsobu života uživatelů.

Pobytová služba – domov se zvláštním režimem obsahuje podle zákona č. 108/2006 Sb., § 50 tyto činnosti a úkony:

 • Poskytnutí ubytování
 • Poskytnutí stravy
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Sociálně terapeutické činnosti
 • Aktivizační činnosti
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Služby neposkytujeme pokud:

 • neposkytujeme službu, o kterou zájemce žádá
 • zájemce nepatří do cílové skupiny Domova se zvláštním režimem
 • zařízení má vyčerpanou kapacitu
 • má zájemce infekční onemocnění
 • zdravotní stav zájemce vyžaduje stálou zdravotní ústavní péči

CÍLOVÁ SKUPINA

Dle ustanovení zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách §50 se v Domově se zvláštním režimem Domažlice poskytují pobytové služby osobám s chronickým duševním onemocněním, osobám s chronickým onemocněním či jiným zdravotním nebo kombinovaným postižením starším 55 let, kteří potřebují k zajištění svých potřeb pomoc jiné fyzické osoby a tuto pomoc nemohou získat ve svém domácím prostředí. Cílová skupina: senioři se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí. Věková struktura: od 55 let

ZÁSADY POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

 1. Uznávání hodnoty a dodržování práv uživatelů – pracovníci dbají na to, aby nedocházelo k porušování práv uživatelů, a respektují hodnotu a důstojnost každé lidské bytosti, bez ohledu na její původ, rasu, postavení, pohlaví, sexuální orientaci, věk, postižení nebo náboženství.

Měřitelnost: SQ č. 2., Listina základních práv a svobod.

 1. Respektování volby a svobodného rozhodování uživatelů, opatrovníků – pracovníci respektují svobodné rozhodování uživatelů, opatrovníků týkající se poskytovaných služeb, odlišné politické názory, náboženské přesvědčení a individuální životní postoj k různým oblastem života.

Měřitelnost: SQ č. 2., Listina základních práv a svobod, IP.

 1. Individuální přístup a flexibilita – služby jsou v nejvyšší možné míře přizpůsobené individuálním potřebám uživatelů a podmínkám domova.

Měřitelnost: SQ č. 1., SQ č. 5., SQ č. 4.

 1. Odbornost – zaměstnanci jsou vzděláváni pro práci se seniory se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí.

Měřitelnost: SQ č. 10., Vzdělávací plán.

 1. Kvalita a kontrolovatelnost – kvalita poskytovaných služeb je sledována vedoucími pracovníky v zařízení, zřizovatelem zařízení, hodnocena odbornými a nezávislými orgány /inspekce/ a jsou vyhodnocovány připomínky a stížnosti.

Měřitelnost: SQ č. 7., SQ č. 15., zápisy z porady, zápisy ze schůze obyvatel, zápisy ze schůzky s rodinnými příslušníky.

CÍLE DOMOVA SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM:

Hlavní cíl sociální služby:

 • Uživatel, který si za podpory poskytované sociální služby uchová co nejdéle své schopnosti a dovednosti, zejména ve vztahu ke své soběstačnosti a umí aktivně trávit svůj čas.

Měřitelnost: zhodnocení stavu dle ošetřovatelských metod, zapojování do aktivit, kontakt a hodnocení rodiny, hodnocení IP

 • Vytvoření příjemného domácího prostředí, které uživatelům poskytuje pocit jistoty a bezpečí.

Měřitelnost: dotazník spokojenosti, osobní cíle IP

 • Poskytnutí individuální, kvalitní a bezpečné služby prostřednictvím odborného a kvalifikovaného personálu na základě osobních přání a cílů uživatelů.

Měřitelnost: dotazník spokojenosti, anketa spokojenosti stravování

 • Předcházení vzniku sociální izolace uživatelů a zamezení jejich sociálnímu vyloučení podporou a udržováním vztahů uživatelů s rodinami a blízkými osobami.

Měřitelnost: dotazník spokojenosti, IP

Krátkodobé cíle pro rok 2023:
 • obnovit pravidelnou canisterapii
 • spolupráce se ZŠ a prohlubování mezigeneračních aktivit
 • nabízení různorodých volnočasových aktivit klientům (výlety, návštěvy kulturních akcí apod.
Dlouhodobé cíle:
 • komunikace s klientem pomocí Bazální stimulace – časově neomezeno
 • komunikace s klientem pomocí Biografie klienta
 • vzdělávání pracovníků ve svém oboru – trvá
 • spolupráce s rodinnými příslušníky – trvá
 • navýšení kapacity včetně zkvalitnění zázemí pro personál a ordinaci lékaře –  časově neomezeno

V domově se zvláštním režimem jsou dodržována pravidla na ochranu práv proti předsudkům a negativním hodnocení.

Na uživatele sociálních služeb, veřejnost někdy pohlíží s určitým despektem. Naším cílem je chránit uživatele před těmito předsudky a vytvářet takové podmínky, aby tyto předsudky nemohly vznikat.

 • Zaměstnanci přistupují k uživatelům s respektem a úctou. Uživateli vždy vykají, oslovují jej dle jeho přání, ctí soukromí uživatele.
 • Veřejnost je seznamována s děním v domově např. prostřednictvím webových stránek, letáků, článků a fotografií v novinách.
 • Výsledky práce v rámci volnočasových aktivit uživatelů jsou prezentovány například při kulturních akcích, dnech otevřených dveří, v rámci Týdne sociálních služeb apod.
 • Uživatelé mají své osobní oblečení označené na místě, které není na první pohled viditelné.
 • Návštěvy rodinných příslušníků a přátel jsou v domově v maximální míře podporovány.
 • Zaměstnancům umožňujeme na pravidelných ranních poradách (viz. SQ č. 5. předávání informací) sdílet vlastní pocity z práce s uživateli.

Pravidla pro ochranu osob před předsudky a negativnímu hodnocení:

 • Všichni pracovníci jednají s uživateli s respektem jako s ostatními lidmi a staví do popředí jejich silné stránky
 • Pracovníci nevyvolávají soucit a nepodporují představy o závislosti uživatele na společnosti
 • Pracovníci nepoužívají hanlivé termíny, familiární oslovení (např. babi, dědo) – pokud ano, pouze s výslovným souhlasem uživatele, protože je na tato oslovení zvyklý
 • Pracovníci uživatele oslovují důstojným způsobem (např. pane Novotný, paní učitelko atd.)
 • Pracovníci řeší citlivé záležitosti pouze s uživatelem, případně s jeho opatrovníkem, nerozebírají s ním osobní a intimní záležitosti v přítomnosti jiných osob
 • Pracovníci při doprovázení uživatele mimo zařízení používají civilní oblečení
 • V dokumentaci uživatele ani v denních záznamech personálu nejsou stigmatizující označení, ani nevhodné hodnotící záznamy

Všem zaměstnancům jsou k dispozici písemně vypracované materiály (standardy kvality, vnitřní pravidla a směrnice, pracovní postupy atd.). Je jim známo, podle jakých postupů pracují a kde jsou jim k dispozici. Tyto materiály jsou součástí jejich vzdělávání. Jsou jimi dodržovány a v případě potřeby aktualizovány tak, aby vznikl soulad poskytované služby s posláním, cíli, zásadami a dalšími pravidly, které má zařízení písemně zpracováno. Podle těchto poslání, cílů a zásad zaměstnanec postupuje.

Úhrada za poskytnutí sociální služby

Úhrada za ubytování

Od 1. 3. 2023

Dvoulůžkový pokoj – úhrada činí denně 280,- Kč

Měsíční úhrada = 280,- x 30 kalendářních dnů = 8.400,- Kč

Úhrada za stravování

Celodenní stravování – úhrada činí denně 220,- Kč

Měsíční úhrada = 220,- x 30 kalendářních dnů = 6.600,- Kč

 

Celodenní stravování zahrnuje snídani, přesnídávku, oběd, svačinu a večeři.

 

Celková měsíční úhrada za pobyt a stravu = 15.000,- Kč

Úhrada za poskytovanou péči – ve výši přiznaného příspěvku na péči.

Zařízení náleží plná výše přiznaného příspěvku na péči za uživatele.

Fakultativní činnosti

Fakultativní činnosti jsou takové činnosti, které nejsou zahrnuty v základní úhradě.

Ceny fakultativních činností:

Odvoz motorovým vozidlem dle aktuální kalkulace v době 7.00-8.00 hod a 14.00-15.00 hod dle:

 • mzdových nákladů k přepravě                  264,- Kč/hod
 • nákladů na pohonné hmoty vozidla         12,- Kč/km
Formuláře pro vyplnění žádosti o umístění do Domova se zvláštním režimem nebo pro podání stížnosti naleznete zde: 

Kontakty:

Petra Sutnerová

vedoucí Domova se zvláštním režimem

Šárka Velková, DiS.

sociální a aktivizační pracovnice

Marcela Kopecká, DiS.

sociální a aktivizační pracovnice