Pečovatelská služba

Příspěvková organizace Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory je zařízení, které poskytuje pečovatelskou službu podle zákona č.108/2006Sb., o sociálních službách, občanům se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby a lidem s postižením z Domažlic a jeho okolí (Havlovice, Újezd Pila). 

Jedná se tedy o klienty vyššího věku a zdravotně postižené se sníženou soběstačností, kteří potřebují zajistit péči o svou osobu. Smyslem této služby je udržení klienta v jeho přirozeném prostředí a umožnit mu, aby mohl žít i nadále navyklým způsobem. Klientům je poskytována pomoc a podpora v naplňování jeho individuálních potřeb. Jedná se o úkony, které může pečovatelská služba poskytovat, a to na základě zákona č.108/2006Sb., o sociálních službách a vyhlášky 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

Posláním pečovatelské služby je podpořit klienta a rozvíjet jeho schopnosti, které mu umožní zůstat i nadále soběstačným.

Tato péče zahrnuje službu terénní.

Cílem naší služby je:

 

 • zajištit služby dle individuálních potřeb klienta
 • pomáhat uživateli při řešení jeho aktuálních sociálních problémů
 • podporovat klienta, aby se podílel aktivně na plánování sociální služby
 • podporovat uživatele v zachování jejich způsobu života ve vlastních domácnostech
 • napomáhat uživatelům k udržení soběstačnosti a nezávislosti, aby co nejdéle mohli žít ve svém přirozeném prostředí
 • jednat vždy v zájmu klienta a aktivně rozvíjet spolupráci s jeho rodinou.
 • zamezit vyčlenění seniorů a lidí se zdravotním postižením ze společnosti a snaha o zapojení klientů do dění ve společnosti
 • zajistit informovanost klientů o změnách v platných zákonných normách, které se přímo dotýkají života klienta

Pečovatelská služba obsahuje podle zákona č.108/2016 SB., § 40 tyto činnosti a úkony:

 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

 • Pomoc při zajištění chodu domácnosti

 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory poskytuje:

 • v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. ve znění pozdějších úprav a novelizací, včetně platných prováděcích vyhlášek pečovatelskou službu:

 • osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu vyššího věku nebo chronickéhoonemocnění   

 • osobám se zdravotním postižením, které potřebují pomoc jiné fyzické osoby

Pečovatelskou službu neposkytujeme:

 • osobám, které nejsou v cílové skupině pečovatelské služby

 • osobám, které nesplňují podmínku danou zákonem č. 108/2006 Sb. § 40 v platném znění podmiňující poskytování pečovatelské služby sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení

 • pokud je plná kapacita (230 uzavřených smluv dle registrace)

Fakultativní služby:

 

 • rozšiřují nabídku základních poskytovaných služeb 

Zásady a principy poskytovaných služeb:

 • individuální přístup ke každému klientovi
 • respektování osobnosti a lidských práv, zachování lidské důstojnosti
 • profesionalita poskytovaných služeb – všichni pracovníci odpovídají požadavkům na odbornou způsobilost a jsou průběžně vzděláváni
 • zachování soukromí, pokud si to klient přeje
 • zachování kontaktu s rodinou
 • podpora začleňování klientů do dění v našem okolízachování jeho náboženských hodnot
 • flexibilita poskytovaných služeb- dle aktuálních potřeb klienta
 • spolupráce s odborníky (lékaři, občanské sdružení)
 • empatie a pozitivní přístup

Krátkodobé cíle pro rok 2021:

 • výměna ošetřovatelské vany s bočním vstupem v koupelně budovy Břetislavova 84
 • znovuobnovení společenských akcí v zařízení i mimo něj pro klienty
 • pravidelné vyhodnocování dotazníků spokojenosti
 • zvyšování informovanosti občanů o poskytování pečovatelské služby – Domažlický zoravodaj
 • zakoupení nové sekačky na úpravu zahrady, nákup nových cvičebních pomůcek pro trénink jemné motoriky
 • zakoupení okenních žaluzií do místnosti pro personál

Dlouhodobé cíle:

 • zvyšování informovanosti veřejnosti o poskytování pečovatelské služby
 • zaplnění volných bytů s pečovatelskou službou v co nejkratší době
 • zvyšování odbornosti personálu pomocí vhodných vzdělávacích programů
 • postupné rozšiřování provozní doby směrem ke skutečným potřebám uživatelů
 • péče o klienty v terénu tak, aby mohli co nejdéle žít v jejich dosavadním přirozeném prostředí
 • edukace laických pečovatelů
 • rekonstrukce objektu Břetislavova 209
 • pořízení služebního osobního automobilu pro pečovatelskou službu v terénu
Pečovatelská služba je poskytována v objektech Baldovská 638 (bydlení pro 37 klientů), Břetislavova 84 (bydlení pro 28 klientů), Břetislavova 209 ( v současné době se připravuje na celkovou rekonstrukci) a občanům města Domažlice.

Úkony pečovatelské služby

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití
 • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

 • pomoc při úkonech osobní hygieny
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty
 • pomoc při použití WC

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

 • zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního
  stravování
 • dovoz nebo donáška jídla
 • pomoc při přípravě jídla a pití
 • příprava a podání jídla a pití

Pomoc při zajištění chodu domácnosti

 • běžný úklid a údržba domácnosti
 • pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezonního úklidu, úklidu po
  malování, donáška vody
 • topení v kamnech včetně donášky a přípravy topivy, údržba topných zařízení
 • běžné nákupy a pochůzky
 • velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti
 • praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy
 • praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět
 • doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné
  moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět

Maximální výše úhrady za poskytování pečovatelské služby činí 130,-Kč/ hod.

Maximální výše celodenní stravy 170,-Kč/den, 75,-Kč/oběd.

Fakultativní činnosti

Fakultativní činnosti jsou takové činnosti, které nejsou zahrnuty v základní úhradě.

Jednotlivé úkony Výše úhrady v Kč Poznámka
1. Dohled nad klientem v ranních hodinách 30,-Kč
2. Dohled nad požitím léků 10,-Kč
3. Měření teploty, TK, P, vážení, zajištění léků (mimo doporučení lékaře) 1x měsíčně 20,-Kč
4. Drobné ošetřovatelské úkony (převazy, masti, proleženiny) 30,-Kč
5. Drobné ošetřovatelské úkony – kapka 20,-Kč
6. Ošetření pohybového aparátu 20,-Kč
7. Orientační vyšetření biochemického materiálu (měření glykémie, vyšetření moči, orientační zhodnocení zraku) 10,-Kč
8. Drobné domácí opravy 30,-Kč
9. Zvlášť náročný úklid (havarijní situace, živelné pohromy) 300,-Kč
10. Mytí schodů a společných prostor 50,-Kč
11. Použití inhalátoru 5,-Kč
12. Použití doplňkových regeneračních pomůcek

a) perličkový rošt, parafín, rašelina

b) motomed

30,-Kč
15,-Kč
13. Dovoz motorovým vozidlem 30,-Kč/km Dovoz k lékaři, do města, převoz osobních věcí atd., lze poskytnout pouze obyvatelům a to po domluvě. Z kapacitních důvodů je tato služba nenároková.
14. Pronájem jídlonosičů 100,-Kč/rok
15. Vyřízení příspěvku na péči, vyřizování žádosti do sociálního zařízení, zavedení pečovatelské služby 100,-Kč Vyplnění žádosti, vyjádření lékaře, fotokopie dokladů, jednání s úřady, telefonická jednání, poštovné
16. Vyúčtování pečovatelské služby 10,-Kč
Formuláře pro vyplnění žádosti o pečovatelskou službu nebo pro podání stížnosti naleznete zde: 

Kontakty:

Břetislavova 84 a 209

Lenka Čížová

vedoucí pečovatelské služby

tel.: 379 724 325

dpsbrezdravotni@soc-sluzbymestadomazlice.cz

Petra Řezníčková, DiS.

sociální a aktivizační pracovnice

tel.: 379 724 325

dpsbresocialni@soc-sluzbymestadomazlice.cz

Baldovská 638:

Blanka Schröpferová

zástupkyně ředitelky

tel.: 379 725 853

dpsbaldzdravotni@soc-sluzbymestadomazlice.cz

Bc. Jana Panošová, DiS.

sociální a aktivizační pracovnice

tel.: 379 725 853

dpsbaldsocialni@soc-sluzbymestadomazlice.cz