Pečovatelská služba

Příspěvková organizace Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory je zařízení, které poskytuje pečovatelskou službu podle zákona č.108/2006Sb., o sociálních službách, občanům se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby a lidem s postižením z Domažlic a jeho okolí (Havlovice, Újezd Pila). 

Jedná se tedy o klienty vyššího věku a zdravotně postižené se sníženou soběstačností, kteří potřebují zajistit péči o svou osobu. Smyslem této služby je udržení klienta v jeho přirozeném prostředí a umožnit mu, aby mohl žít i nadále navyklým způsobem. Klientům je poskytována pomoc a podpora v naplňování jeho individuálních potřeb. Jedná se o úkony, které může pečovatelská služba poskytovat, a to na základě zákona č.108/2006Sb., o sociálních službách a vyhlášky 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

Posláním pečovatelské služby je podpořit klienta a rozvíjet jeho schopnosti, které mu umožní zůstat i nadále soběstačným.

Tato péče zahrnuje službu terénní.

Pečovatelská služba

Cílem naší služby je:

 

 • zajištit služby dle individuálních potřeb klienta
 • pomáhat uživateli při řešení jeho aktuálních sociálních problémů
 • podporovat klienta, aby se podílel aktivně na plánování sociální služby
 • podporovat uživatele v zachování jejich způsobu života ve vlastních domácnostech
 • napomáhat uživatelům k udržení soběstačnosti a nezávislosti, aby co nejdéle mohli žít ve svém přirozeném prostředí
 • jednat vždy v zájmu klienta a aktivně rozvíjet spolupráci s jeho rodinou.
 • zamezit vyčlenění seniorů a lidí se zdravotním postižením ze společnosti a snaha o zapojení klientů do dění ve společnosti
 • zajistit informovanost klientů o změnách v platných zákonných normách, které se přímo dotýkají života klienta

Pečovatelská služba obsahuje podle zákona č.108/2016 SB., § 40 tyto činnosti a úkony:

 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

 • Pomoc při zajištění chodu domácnosti

 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory poskytuje:

 • v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. ve znění pozdějších úprav a novelizací, včetně platných prováděcích vyhlášek pečovatelskou službu:

 • osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu vyššího věku nebo chronickéhoonemocnění   

 • osobám se zdravotním postižením, které potřebují pomoc jiné fyzické osoby

Pečovatelskou službu neposkytujeme:

 • osobám, které nejsou v cílové skupině pečovatelské služby

 • osobám, které nesplňují podmínku danou zákonem č. 108/2006 Sb. § 40 v platném znění podmiňující poskytování pečovatelské služby sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení

 • pokud je plná kapacita (230 uzavřených smluv dle registrace)

Fakultativní služby:

 

 • rozšiřují nabídku základních poskytovaných služeb 

Zásady a principy poskytovaných služeb:

 • individuální přístup ke každému klientovi
 • respektování osobnosti a lidských práv, zachování lidské důstojnosti
 • profesionalita poskytovaných služeb – všichni pracovníci odpovídají požadavkům na odbornou způsobilost a jsou průběžně vzděláváni
 • zachování soukromí, pokud si to klient přeje
 • zachování kontaktu s rodinou
 • podpora začleňování klientů do dění v našem okolízachování jeho náboženských hodnot
 • flexibilita poskytovaných služeb- dle aktuálních potřeb klienta
 • spolupráce s odborníky (lékaři, občanské sdružení)
 • empatie a pozitivní přístup

Krátkodobé cíle pro rok 2023:

 • Rozšíření provozní doby, v návaznosti na individuální potřeby klientů tak, abychom klientům byli schopni zajistit i péči ve večerních hodinách (dohled nad klientem, dohled nad požitím léků, hygiena klienta…). – trvá
 • Průběžně aktualizovat webové stránky a informační materiály o PS. – trvá
 • Efektivní využívání PnP, v případě zhoršení zdravotního stavu klienta okamžitě zažádat o úpravu jeho výše. – trvá
 • Připravit pro uživatele služeb minimálně 1 společnou akci mimo zařízení (návštěva kina, divadla, posezení v cukrárně). – trvá
 • Zajištění on line vzdělávání zaměstnanců.- trvá
 • Efektivní rozložení péče o klienty v čase tak, aby byly uspokojeny potřeby klientů a nedocházelo k přetěžování pečovatelek.
 • Rekonstrukce dlažby a nátěr zábradlí na terase na 3. podlaží.
 • Instalace automatických dveří do zádveří hlavního vchodu.

Dlouhodobé cíle:

 • zvyšování informovanosti veřejnosti o poskytování pečovatelské služby
 • zaplnění volných bytů s pečovatelskou službou v co nejkratší době
 • zvyšování odbornosti personálu pomocí vhodných vzdělávacích programů
 • postupné rozšiřování provozní doby směrem ke skutečným potřebám uživatelů
 • péče o klienty v terénu tak, aby mohli co nejdéle žít v jejich dosavadním přirozeném prostředí
 • edukace laických pečovatelů
 • rekonstrukce objektu Břetislavova 209
 • pořízení služebního osobního automobilu pro pečovatelskou službu v terénu
Pečovatelská služba je poskytována v objektech Baldovská 638 (bydlení pro 37 klientů), Břetislavova 84 (bydlení pro 28 klientů), Břetislavova 209 ( v současné době se připravuje na celkovou rekonstrukci) a občanům města Domažlice.
Baldovská 638
Břetislavova
Břetislavova
Pečovatelská služba
Pečovatelská služba
Pečovatelská služba

Úkony pečovatelské služby

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

 • pomoc a podpora při podávání jídla a pití
 • pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
 • pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru
 • pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

 • pomoc při úkonech osobní hygieny
 • pomoc při základní péči o vlasy a nehty
 • pomoc při použití WC

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:

 • zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního
  stravování
 • dovoz nebo donáška jídla
 • pomoc při přípravě jídla a pití
 • příprava a podání jídla a pití

Pomoc při zajištění chodu domácnosti

 • běžný úklid a údržba domácnosti
 • pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezonního úklidu, úklidu po
  malování, donáška vody
 • topení v kamnech včetně donášky a přípravy topivy, údržba topných zařízení
 • běžné nákupy a pochůzky
 • velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti
 • praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy
 • praní a žehlení osobního prádla, popřípadě jeho drobné opravy

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět
 • doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné
  moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět

Maximální výše úhrady za poskytování pečovatelské služby od 1. 4. 2023 činí 140,-Kč/ hod.

Maximální výše celodenní stravy 220,- Kč/den, 100,- Kč/oběd.

 

  Fakultativní činnosti

Fakultativní činnosti jsou takové činnosti, které nejsou zahrnuty v základní úhradě.

Jednotlivé úkony Výše úhrady v Kč Poznámka
1. Dohled nad klientem v pracovních hodinách 300,-Kč za měsíc
2. Dohled nad požitím léků 10,-Kč za úkon
3. Měření teploty, TK, P, vážení, zajištění léků  25,- Kč

za úkon

4. Drobné ošetřovatelské úkony – mimo doporučení lékaře 20,-Kč, 35,- Kč za úkon PSS, sestrou
5. Ošetření pohybového aparátu pss 40,-Kč za úkon
6. Drobné domácí opravy bez ceny materiálu dle složitosti opravy 80 – 160,-Kč za úkon
7. Mytí společných prostor 140,-Kč za úkon
8. Použití doplňkových regeneračních pomůcek – hydromasáž 120,-Kč za úkon
9. Dovoz motorovým vozidlem 30,- Kč za km dovoz k lékaři, do města, převoz os.věcí – lze poskytnout pouze klientům pečovatelské služby
10. Pronájem termojídlonosičů 180,- za rok
11. Vyřízení příspěvku na péči, žádosti do sociálního zařízení, zavedení pečovatelské služby 140,-Kč vyplnění žádost, vyjádření lékaře, fotokopie dokladů, jednání s úřady, telefonická jednání, poštovné
12. Příprava léků dle medikace lékaře všeobecnou sestrou 50,-Kč za úkon
13. Vyúčtování pečovatelské služby 20,-Kč za měsíc

14. Uložení prádla nebo nákupu dle požadavků klienta

 

 

30,-Kč za úkon
Formuláře pro vyplnění žádosti o pečovatelskou službu nebo pro podání stížnosti naleznete zde: 

Kontakty:

Břetislavova 84 a 209

Petra Řezníčková, DiS.

sociální pracovník pro terénní PS

Baldovská 638:

Andrea Fořtová DiS.

sociální a aktivizační pracovnice, byty s pečovatelskou službou