Domov pro seniory

Poslání a cíle poskytované sociální služby

Posláním pobytové služby – Domov pro seniory, příspěvkové organizace, zřízené městem Domažlice je poskytování soc. služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Svou činností podporujeme klienty v soběstačnosti, důstojném způsobu života a dosavadních společenských kontaktech.

Pobytová služba – domov pro seniory  obsahuje podle zákona č. 108/2006 Sb., § 49 tyto činnosti a úkony:

 

 • Poskytnutí ubytování
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • Poskytnutí stravy
 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Sociálně terapeutické činnosti
 • Aktivizační činnosti
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Fakultativní služby

 • rozšiřují nabídku základních poskytovaných služeb

 

Služby neposkytujeme pokud:
 • neposkytujeme službu, o kterou zájemce žádá,
 • zájemce nepatří do cílové skupiny Domova pro seniory,
 • má zařízení vyčerpanou kapacitu,
 • má zájemce infekční onemocnění,
 • zdravotní stav zájemce vyžaduje stálou zdravotní péči či psychický stav vyžaduje ústavní léčbu, tzn., zájemce trpí duševním onemocněním

CÍLOVÁ SKUPINA

Dle ustanovení zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách § 49 se v Domově pro seniory poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Cílovou skupinou jsou senioři a žadatelé od 55 let věku.

Krátkodobé cíle pro rok 2021:

 • doočkování klientů a zaměstnanců vakcínou na Covid-19
 • zajištění techniky npro on line vzdělávání

Dlouhodobé cíle:

 

 • přiblížení dané cílové skupiny veřejnosti formou společných akcí
 • neustálé zvyšování kvality poskytované péče
 • průběžné vylepšování prostředí zařízení
 • získání dobrovolníků při práci s uživateli
 • vzdělávání pracovníků ve svém oboru

Úhrada za poskytnutí sociální služby

Úhrada za ubytování

 

úpravou ode den 1. 4. 2021:

Dvoulůžkový pokoj – úhrada činí denně 210,- Kč

Měsíční úhrada = 200,- x 30 kalendářních dnů = 6.300,- Kč

Úhrada za stravování

Celodenní stravování – úhrada činí denně 170,- Kč

Měsíční úhrada = 170,- x 30 kalendářních dnů = 5.100,- Kč

 

Celodenní stravování zahrnuje snídani, přesnídávku, oběd, svačinu a večeři. Diabetikům je podávána i druhá večeře.

Celková měsíční úhrada za pobyt a stravu = 11.400,- Kč

Úhrada za poskytovanou péči – ve výši přiznaného příspěvku na péči.

Zařízení náleží plná výše přiznaného příspěvku na péči za uživatele.

Fakultativní činnosti

Fakultativní činnosti jsou takové činnosti, které nejsou zahrnuty v základní úhradě.

Ceny fakultativních činností:

Odvoz motorovým vozidlem dle aktuální kalkulace v době 7.00-8.00 hod a 14.00-15.00 hod dle:

 • mzdových nákladů k přepravě                  153,- Kč/hod
 • nákladů na pohonné hmoty vozidla         12,- Kč/km
Formuláře pro vyplnění žádosti o umístění do Domova pro seniory a Odlehčovací služby nebo pro podání stížnosti naleznete zde: 

Kontakty:

Mgr. Jiří Kaas Ph.D.

vedoucí domova a vedoucí sestra

tel.: 379 484 510

dszdravotni@soc-sluzbymestadomazlice.cz

Bc. Michaela Wendlová

vedoucí sociálního úseku

tel.: 720 616 940

socialni@soc-sluzbymestadomazlice.cz

Andrea Perglová, DiS.

sociální pracovnice

tel.: 720 616 940

dssocialni@soc-sluzbymestadomazlice.cz

Bc. Lenka Kučerová DiS., Adéla Brožová DiS.

aktivizační pracovnice

tel.: 379 484 510

dsaktivizacni@soc-sluzbymestadomazlice.cz