Denní stacionář

Příspěvková organizace Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory je zařízení, které poskytuje ambulantní službu – denní stacionář podle zákona č.108/2006Sb., o sociálních službách, občanům se sníženou soběstačností z důvodu věku nebo zdravotního postižení a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Jedná se tedy o uživatele vyššího věku, zdravotně postižené se sníženou soběstačností, kteří potřebují zajistit péči o svou osobu.

Smyslem této služby

je zachovat přirozené vztahové sítě, zůstat součástí přirozeného místního společenství, žít běžným způsobem.
Uživatelům je poskytována pomoc a podpora v naplňování individuálních potřeb. Jedná se o úkony, které může denní stacionář poskytovat, a to na základě zákona č.108/2006Sb., o sociálních službách a vyhlášky 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.
Posláním sociální služby denní stacionář je podpořit uživatele a rozvíjet jeho schopnosti, které mu umožní zůstat i nadále soběstačným. Tato péče zahrnuje službu ambulantní.

Cílem naší služby je:

 • zajištění služby dle individuálních potřeb uživatele
 • pomáhat uživateli při řešení jeho aktuálních sociálních problémů
 • podporovat uživatele, aby se podílel aktivně na plánování sociální služby
 • podporovat uživatele v prožívání samostatného života
 • rozvíjet osobnost uživatele
 • jednat vždy v zájmu uživatele a aktivně rozvíjet spolupráci s jeho rodinou.
 • zamezovat vyčlenění uživatele a snažit se o jeho zapojení do dění ve společnosti
 • zajistit informovanost uživatele o změnách v platných zákonných normách, které se přímo dotýkají jeho života

Fakultativní služby:

 • rozšiřujeme nabídku základních poskytovaných služeb.

Cílová skupina:

 • dospělí (27 – 64 let)
 • mladší senioři (65 – 80 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory poskytuje v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. ve znění pozdějších úprav a novelizací, včetně platných prováděcích vyhlášek službu denní stacionář.

 • osobám se zdravotním postižením
 • seniorům

Služby neposkytujeme:

 • osobám, které nejsou v cílové skupině služby denní stacionář
 • osobám, které nesplňují podmínku danou zákonem č. 108/2006 Sb. § 46 v platném znění podmiňující poskytování služby osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického duševního onemocnění nebo zdravotního postižení
 • osobám, které trpí infekčním onemocněním
 • pokud je plná kapacita (2 uzavřené smlouvy dle registrace)

Služba – denní stacionář obsahuje podle zákona č. 108/2006 Sb. § 46 tyto činnosti a úkony:

 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • Poskytnutí stravy
 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Sociálně terapeutické činnosti
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Zásady a principy poskytovaných služeb

 • individuální přístup ke každému klientovi
 • respektování osobnosti a lidských práv, zachování lidské důstojnosti
 • profesionalita poskytovaných služeb – všichni pracovníci odpovídají požadavkům na odbornou způsobilost a jsou průběžně vzděláváni
 • podpora začleňování klientů do dění v našem okolí
 • zachování jeho náboženských hodnot
 • flexibilita poskytovaných služeb – dle aktuálních potřeb klienta
 • spolupráce s odborníky (lékaři, občanské sdružení)
 • empatie a pozitivní přístup
 • zachování co největší míry samostatnosti klientů
 • ohleduplný, vstřícný a laskavý postoj ke klientům

Rozvojové cíle a vize

 • rozšíření, zkvalitnění a podpora týmové spolupráce všech pracovníků
 • průběžné vzdělávání všech pracovníků
 • doplnění a tvorba standardů kvality sociálních služeb
 • aktualizace informačních materiálů
 • zvýšení počtu uživatelů – krátkodobý cíl pro rok 2021

V městském centru sociálně rehabilitačních služeb – domov pro seniory jsou dodržována pravidla na ochranu práv proti předsudkům a negativním hodnocení.

Prostřednictvím příspěvků do místního tisku a pořádanými akcemi seznamujeme veřejnost s běžným životem uživatelů služby – denní stacionář.

Na společných pravidelných pracovních poradách řešíme problematiku ochrany uživatelů před předsudky a negativním hodnocením veřejnosti. Pozitivní přístup posilujeme společnými akcemi. Zaměstnancům umožňujeme na pravidelných poradách sdílet vlastní pocity z práce s uživateli.

Mezi naše vnitřní pravidla, která uplatňujeme řadíme:

 • podporu rovných práv uživatelů
 • tvorbu bezpečného a důvěrného prostředí pro uživatele služby
 • ochranu práv uživatele (viz. standard č. 2)
 • prezentaci služby na veřejnosti (např. „Den podaných rukou“)
 • pravidelnou spolupráci s organizacemi (např. MŠ, ZŠ, DD Staňkov, ZUŠ)
 • vytváření příležitostí pro rozhovor s veřejností
 • dny otevřených dveří
 • webová prezentace

.

Cílem na rok 2020

 • zajištění informovanosti o dané službě
 • naplnění kapacity služby

.

Formuláře pro vyplnění žádosti o umístění do Denního stacionáře nebo pro podání stížnosti naleznete zde: 

Kontakty:

Bc. Michaela Wendlová

vedoucí sociálního úseku

tel.: 720 616 940

socialni@soc-sluzbymestadomazlice.cz

Andrea Perglová, DiS.

sociální pracovnice

tel.: 720 616 940

dssocialni@soc-sluzbymestadomazlice.cz